Temario en formato PDF para 3 plazas: Técnico Administración General Coruña

140 IVA INCL.

Tecnico administracion general Ayuntamiento coruña

Temario en formato PDF para 3 plazas: Técnico Administración General Coruña

140 IVA INCL.

En formato PDF descargable

SKU: 1308172 Categoría: Etiquetas: ,

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña MAS INFO

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

En primer lugar TEMA 1.- A Constitución Española de 1978. Estrutura. Características Xerais. Principios que informan a Constitución Española de 1978. O Título Preliminar da Constitución. Os dereitos fundamentais e as liberdades públicas. TEMA 2.- As Cortes Xerais. O Goberno e a Administración na Constitución. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. O Valedor do Pobo. Relacións deste coa Administración. TEMA 3.- Os Principios Reitores da Política Social e Económica. A Economía e a Facenda na Constitución. O Tribunal de Contas.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

También TEMA 4.- As fontes do Dereito Administrativo. Os Tratados Internacionais como norma de Dereito interno. As relacións entre o Ordenamento Estatal e o Autonómico. TEMA 5.- A Lei. Elaboración e aprobación das Leis. Tipos de Leis na Constitución. Disposicións do Goberno con forza de Lei. O Regulamento. A potestade regulamentaria. Distinción de figuras afíns. As relacións entre a Lei e o Regulamento. Inderogabilidade singular dos Regulamentos. TEMA 6.- A Unión Europea. A Comisión. O Consello. A Asemblea o Parlamento Europeo. O Tribunal de Xustiza. TEMA 7.- As fontes do Dereito Comunitario.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

Por consiguiente TEMA 8.- A política rexional da Unión Europea. Os fondos estruturais. A cohesión económica e social. TEMA 9.- Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. A Administración Xeral do Estado. Estrutura. A administración Xeral do Estado no exterior. Sector publico institucional. Relacións interadministrativas.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 10.- O Poder Xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Tribunal Constitucional. Natureza. Organización. Funcións. Composición. Competencias. A Xurisprudencia Constitucional. TEMA 11.- A Organización Territorial do Estado na Constitución. Especial referencia á xurisprudencia do Tribunal Constitucional sobre o Titulo VIII da Constitución. As Comunidades Autónomas. Os Estatutos de Autonomía. Réxime de competencias. Relación entre o Estado e as Comunidades Autónomas. TEMA 12.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente. A administración de Xustiza. Competencias. TEMA 13.- A Posición Xurídica da Administración Pública. Potestades administrativas. Potestade discrecional e regulada. Discrecionalidade e conceptos xurídicos indeterminados. Límites da discrecionalidade. Fiscalización de discrecionalidade. TEMA 14.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. TEMA 15.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Da actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electronicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación. TEMA 16.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Emisión de documentos polas Administracións Públicas. Valides e eficacia das copias realizadas polas Administracións Públicas. Documentos achegados polos interesados ao procedemento administrativo. Termos e prazos.

Técnico Administración General Ayuntamiento coruña

TEMA 17.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidad. TEMA 18.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Iniciación do procedemento. Disposicións xerais. Clases e especialidades de iniciación. Inicio do procedemento a solicitude do interesado. Ordenación. Instrución: Disposicións xerais. Proba. Informes. Participación dos interesados. TEMA 19.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Finalización do procedemento. Disposicións xerais. Terminación: Clases de terminación e especialidades. Tramitación simplificada do procedemento administrativo. Execución. Título. Ejecutoriedad. Execución Forzosa. Medios de execución forzosa. TEMA 20.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Da revisión dos actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Revisión de disposicións e actos nulos. Declaración de lesividad de actos anulables. Suspensión. Revogación de actos e rectificación de erros. Límite da revisión. Competencia para a revisión de oficio das disposicións e de actos nulos e anulables na Administración Xeral do Estado

 

 

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 21.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido. TEMA 22.- A potestade sancionadora: Concepto e significado. O dereito sancionador. Principios do exercicio da potestade sancionadora. As sancións administrativas: concepto, natureza e clases. O procedemento sancionador. TEMA 23.- A Xurisdición Contencioso-Administrativa. A súa natureza, extensión e límites. Órganos e competencias na orde xurisdicional contenciosa-administrativa.

TEMA 24.- Marco normativo específico de Prevención de Riscos Laborais. A Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais: ambito de aplicación. Dereitos e obrigas. Organos de representación en materia preventiva: Delegados de Prevención e Comité de Seguridade e Saúde.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

Por consiguiente TEMA 25.- Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. Real Decreto 67/2010, do 29 de xaneiro, da adaptación da lexislación de prevención de riscos laborais na Administración Xeral do Estado. Particularidades das Corporacións Locais. Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais do Concello da Coruña. TEMA 26.- Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas contempladas polo Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres do Concello da Coruña.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 27.- A transversalidade de xénero. A instruccion de transversalidade do Concello da Coruña aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local 11/03/2016 (BOP Nº 68, do 12/04/2016): Estruturas competentes e criterios de transversalidade. TEMA 28.- A Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007 que a desenvolve. TEMA 29.- Lei 19/2013, de 9 de decembro. De transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Instrución de transparencia do Concello da Coruña.
Grupo 2 TEMA 30.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Título Preliminar: Disposicións xerais. Obxecto e ámbito de aplicación da lei. Contratos do Sector Público.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 31.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos. Disposicións xerais sobre a contratación do sector público. Partes non contrato. Órgano de contratación. Capacidade e solvencia do empresario. Acreditación da aptitude para contratar. TEMA 32.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Obxecto, prezo e contía do contrato. Normas xerais. Revisión de prezos nos contratos das Administracións públicas. Garantías esixibles na contratación do sector público. Preparación dos contratos: Preparación de contratos polas Administracións Públicas. Expedientes de contratación. Prego de clausulas administrativas e de prescricións técnicas.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

También TEMA 33.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Normas especiais para a preparación de determinados contratos. Actuacións preparatorias do contrato de obras. Actuacións preparatorias do contrato de xestión de servizos públicos. Actuacións preparatorias do contrato de concesión de obra pública. Actuacións preparatorias dos contratos de colaboración entre o sector público e o sector privado. TEMA 34.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Adxudicación dos contratos. Racionalización técnica da contratación: Normas xerais. Acordos Marco. Sistemas dinámicos de contratación. Centrais de contratación. TEMA 35.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos. Normas xerais: efectos dos contratos. Prerrogativas da administración pública nos contratos administrativos. Execución dos contratos. Modificación dos contratos. Extinción. Cesión de contratos e subcontratación. TEMA 36.- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público: Normas especiais para contratos de obras, concesión de obra pública, xestión de servizos públicos, subministracións, servizos e de colaboración entre o sector público e o sector privado: modificación, efectos, cumprimento e extinción. TEMA 37.- Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicions xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicions xerais. Órganos das administracions públicas. Competencias. Organos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 38.- A expropiación forzosa. Natureza e xustificación da potestade expropiatoria. Os suxeitos da potestade expropiatoria. A causa expropiandi. TEMA 39.- O procedemento expropiatorio xeral. A declaración de utilidade pública ou interese xeral. A declaración de necesidade de ocupación. O prezo xusto. A garantía do prezo xusto fronte ás demoras e depreciación monetaria. O pagamento. A declaración de urxencia da ocupación de bens afectados pola expropiación. Garantías xurisdicionais en materia de expropiación. A reversión. TEMA 40.- A responsabilidade da Administración Pública segundo a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Principios. Orzamentos. Efectividade da reparación. Especialidades non procedementos de responsabilidade patrimonial. A concesión e a autorización demanial. O patrimonio privado das Administracións Públicas. TEMA 41.- As formas de actividade administrativa. A actividade de policía: A autorización administrativa. O fomento e os seus medios. Análise especial das subvencións. TEMA 42.- A actividade administrativa de prestación de servizos. O servizo público: concepto. Os modos de xestión do servizo público. A forma de xestión directa.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña.

 

Por consiguiente TEMA 43.- A concesión: Concepto, natureza e clases. Elementos. Potestades da Administración. Dereitos e deberes do concesionario. Modos de extinción da concesión. O arrendamento. O concerto. A empresa mixta e a xestión interesada. TEMA 44.- O dominio público. Concepto e natureza. Elementos. Clases. Afectación e mutacións demaniales. Réxime Xurídico do dominio público. Uso e utilización do dominio público. A concesión e a reserva demanial. O patrimonio privado das Administracións Públicas. TEMA 45.- A administración local na Constitución de 1978. Especial análise do principio da autonomía local. A Carta Europea da autonomía local. Dotrina do Tribunal Constitucional. TEMA 46.- Fontes do ordenamento xurídico local. Lexislación estatal sobre réxime local. Lexislación autonómica sobre réxime local e as súas relacións coa estatal. A Potestade Regulamentaria das Entidades Locais. Órganos titulares. As Ordenanzas e Regulamentos. Elaboración e aprobación das Ordenanzas e Regulamentos. A publicación das normas locais. Os Bandos. Os Regulamentos do Concello da Coruña. TEMA 47.- Relacións entre a Administración Central, a Autonómica e a Local. Principios xerais. Fórmulas de cooperación, colaboración e coordinación. Técnicas de control. A disolución das Entidades Locais. TEMA 48.- Normativa de aplicación ás eleccións locais. Principios. Electores e elixibles. O procedemento electoral. Proclamación de membros electos das Corporacións Locais. Réxime de recursos. Perda da condición de membro da Corporación.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 49.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local: O Municipio. Concepto e elementos. O municipio como entidade básica da organización territorial do Estado. Entidade representativa dos intereses locais e como organización prestadora de servizos públicos. TEMA 50.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local O termo municipal. Creación e supresión de municipios. Alteración de termos municipais. Normativa autonómica. TEMA 51.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local. A poboación municipal. O empadroamento: o padrón municipal de habitantes. Os dereitos dos veciños. Os dereitos dos estranxeiros. A participación veciñal. TEMA 52.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local A organización municipal. Principios fundamentais. Municipios de Gran Poboación e Municipios de réxime común. TEMA 53.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local Municipios de gran poboación: O Alcalde. Competencias. Forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local: composicion e atribucións. O Concello Pleno. Composición e competencias. As Comisións Informativas. TEMA 54.- A Organización do Concello da Coruña. Distritos. Comisión de Suxestións e Reclamacións. Consello Social da cidade. O Tribunal Económico-Administrativo. Órganos superiores e directivos.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 55.- Lei de administración local de Galicia. Estruturas supramunicipais. A Bisbarra. As Mancomunidades. As Áreas Metropolitanas. Os consorcios locais. TEMA 56.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local. Autonomía local e competencias municipais. Cláusula xeral e servizos mínimos. As competencias locais e provinciais. TEMA 57.- Réxime de sesións e acordos das Corporacións Locais. Normas reguladoras. As sesións; as súas clases; requisitos e procedementos de constitución e celebración. Os acordos das Corporacións Locais. Sistema de votacion
computo de maiorías Actas e Certificacións. Informes do Secretario e do Interventor. As resolucións do Presidente da Corporación. Moción de censura e cuestión de confianza. TEMA 58.- Os recursos contra os actos das Entidades Locais. A revogación e a revisión de oficio. As reclamacións previas á vida xudicial ordinaria. A revisión dos actos administrativos pola Xurisdición Contencioso-Administrativa. TEMA 59.- Réxime da impugnación e suspensión dos actos e acordos locais en caso de conflito coa administración do estado e da comunidade autónoma. A impugnación polas corporacións locais das disposicións e actos doutras administracións públicas que lesionen a súa autonomía. TEMA 60.- Fórmulas específicas de cooperación da administración do estado e da comunidade autónoma á xestión dos servizos das Entidades Locais. Asistencia e cooperación das deputacións provinciais cos municipios, en especial en materia de obras e servizos.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

Grupo 3 TEMA 61.- A función pública. Normativa básica estatal e lexislación autonómica. Clases de persoal. Organización do emprego público: estrutura do emprego público e planificación. A oferta de emprego público. Adquisición da condición de empregado público: principios reguladores. Requisitos de acceso. Sistemas selectivos. Adquisición da relación de servizo. A extinción da condición de funcionario público. TEMA 62.- A función pública. Normativa básica estatal e lexislación autonómica. Dereitos e deberes dos funcionarios. Promocion profesional e avaliación do desempeño. Mobilidade do persoal funcionario. Permisos e licenzas. Dereitos económicos e protección social. Dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos. O código de conduta dos empregados públicos. TEMA 63.- O réxime de incompatibilidades do persoal ao servizo da administración pública. Réxime disciplinario dos funcionarios locais. Responsabilidade civil, penal e patrimonial do persoal ao servizo da Administración Local. As situacións administrativas dos funcionarios locais. TEMA 64.- O marco constitucional do urbanismo. Competencias urbanísticas do Estado, das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais. A ordenación territorial. A Carta Europea de ordenación do territorio. TEMA 65.- Réxime urbanístico do solo. Clasificación e réxime das distintas clases de solo. Dereitos e deberes dos propietarios. TEMA 66.- Plan urbanístico. Clases de instrumentos de ordenación Disposicións Xenerais. O Plan Xeral Municipal. Obxecto, determinacións e documentación. As normas complementarias e subsidiarias do plan.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

 

TEMA 67.- Plan urbanístico. Plan de desenvolvemento. Elaboración e aprobación dos instrumentos de plan. Efectos da aprobación dos plans. TEMA 68.- O Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello da Coruña. Especial referencia ás súas ordenanzas. TEMA 69.- Sistemas de actuación. Disposicións xerais. Sistemas de actuación directos: O sistema de cooperación: determinacións xerais. O sistema de expropiación: determinacións xerais. Xustiprecio. Taxación conxunta. Obtención de terreos de sistemas xerais e dotacións públicas. A ocupacion directa. TEMA 70.- Sistemas de actuacións indirectos: O concerto. Compensación. Concesión dunha obra urbanizadora. TEMA 71.- Intervención administrativa na edificación e uso do solo. A licenza urbanística: natureza, actos suxeitos e réxime xurídico. Otras formas de intervención administrativa na actividade privada. O deber de conservación e ruína: Inspección periódica das construcións. Declaración de ruína. Ordes de execución: procedemento; inspección, cumprimento e incumprimento; execución forzosa. Ordes de execución en solo rústico e en solo rural. TEMA 72.- Protección da legalidade urbanística. As obras sen licenza. Obras ilegais. Competencia non exercicio da inspección. Diferentes medidas fronte ás infraccións urbanísticas: procedemento.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

 

Finalmente TEMA 73.- Infraccións e sancións urbanísticas. Órganos competentes para a súa imposición e contías máximas. Persoas responsables. Regras para a aplicación das sancións. Prescricións. TEMA 74.- Instrumentos de intervención non mercado do chan. Patrimonios Públicos do Solo: bens que o integran e destino. Procedemento de adquisición, xestión e alienación do Patrimonio Municipal do Solo. TEMA 75.- A Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria. Estrutura e principios xerais. Dereitos e obrigas da Facenda Pública.

TEMA 76.- A Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeneral Tributaria. Disposicións Xerais do Ordenamento Tributario. Os tributos. A aplicación dos tributos: xestión de tributos. Actuación e procedemento de inspección. Actuación e procedemento de recadación. A potestade sancionadora. Revisión en vía administrativa. TEMA 77.- As Facendas Locais: Principios Constitucionais. Lexislación aplicable. Imposición e ordenación de tributos locais. As Ordenanzas Fiscais: contido e procedemento de elaboración. TEMA 78.- As Ordenanzas Fiscais do Concello da Coruña. TEMA 79.- Recursos das Facendas Locais. Taxas. Prezos Públicos. As contribucións especiais. Réxime Xurídico. TEMA 80.- Réxime do endebedamento a longo prazo. Réxime das operacións de tesourería. Procedemento para a concertación das operacións de endebedamento e o principio de prudencia.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 81.- O Imposto sobre bens inmobles. O imposto sobre actividades económicas. Evolución e situación actual.O Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. O Imposto sobre construcións, instalacións e obras. O imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana. TEMA 82.- A xestión dos tributos locais. A recadación. A inspección. A revisión en vía administrativa dos actos de xestión ditados en materia de facendas locais.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 83.- O orzamento das entidades locais. Estrutura. Principios orzamentarios. Formación e aprobación do orzamento. As bases de execución. Prórroga do orzamento. Referencia á Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. TEMA 84.- O crédito orzamentario. Modificacións de créditos: clases e tramitación. Gastos plurianuais. Os remanentes de crédito. TEMA 85.- Fases do procedemento do gasto non réxime local. Ordenación do pagamento. Clases de pagamentos: en firme, a xustificar e anticipos de caixa fixa. Réxime xurídico das facturas: requisitos e presentación no rexistro.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 86.- A liquidación do orzamento: contido e tramitación. A Conta Xeral: contido e tramitación. O Orzamento do Concello da Coruña. Estrutura e bases de execución do orzamento. TEMA 87.- Calculo e significado das magnitudes anuais: o remanente líquido de tesoureria, có especial referencia aos proxectos de gasto có financiamento afectado; o resultado orzamentario. A consolidación nas entidades con entes dependentes.

Técnico Administración General Ayuntamiento Coruña

TEMA 88.- A intervención non ámbito local. Control e fiscalización interna. A tesouraría municipal. Competencias. A planificación financeira. Control e fiscalización externo: O Tribunal de Contas. A responsabilidade contable. TEMA 89.- A contabilidade dos entes locais. O sistema de información contable da administración local. As normas de valoración. O plan de contas. TEMA 90.- O período medio de pago a provedores. Información a render á oficina virtual das entidades locais. Medidas preventivas, correctivas e cohercitivas en caso de incumprimento da normativa de estabilidade e sustentabilidade das entidades locais.