Convocatoria 2017: Trabajador social Cataluña

140 IVA INCL.

trabajo social cataluña
trabajo social cataluña

Convocatoria 2017: Trabajador social Cataluña

140 IVA INCL.

LO RECIBES EN FORMATO PDF DESCARGABLE AL INSTANTE PARA EDITAR, IMPRIMIR, ETC

GRADUADO TRABAJO SOCIAL

POR DETERMINAR

 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 2. Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
 3. L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.
 4. L’organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d’administració.
 5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.
 6. El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya.
 7. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

 1. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
 2. Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.
 3. L’Administració pública. El dret administratiu.
 4. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.
 5. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.
 6. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.
 7. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.
 8. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.
 9. Organització de l’Administració i funció pública. L’Administració electrònica.
 10. La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.
 11. La gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.
 12. Govern electrònic i Administració electrònica. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració. La protecció de dades de caràcter personal.
 13. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.
 14. La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
 15. Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.
 16. Gestió pressupostària.
 17. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.
 18. El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

 1. Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.
 2. Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.
 3. Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.
 4. Polítiques institucionals: en matèria de millora de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l’Administració.

PART ESPECÍFICA

Part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al Cos de Diplomatura de la Generalitat, Treball Social. (DOGC 24/03/2017)

 1. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El treball comunitari. El treball en xarxa.
 2. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 3. L’estructura social a Catalunya i l’estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura de classes. Estructura ocupacional.
 4. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d’immigració i la gestió de la diversitat. El risc d’exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d’estrangeria.
 5. L’impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.
 6. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa. Gestió de la pobresa.
 7. La pobresa, eixos d’actuació de les polítiques públiques: inclusió social en la infància i l’adolescència, cobertura de les necessitats bàsiques, ocupació i habitatge.
 8. Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies. Les polítiques socials de protecció a les famílies. El treball social amb famílies.
 9. Els models de famílies: estructures, patrons relacionals i relacions conjugals. El vincle, tipus de vincle entre pares/mares i fills i conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents.
 10. Les necessitats bàsiques dels infants. Desenvolupament de les competències parentals. Promoció de les competències parentals. Factors de protecció i factors de risc.
 11. La crisi familiar, el trencament i la reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament. El dictamen pericial social d’assessorament als òrgans judicials en l’àmbit del dret de família.
 12. El procés de desenvolupament de l’infant i l’adolescent des de la vessant psicològica, social, educativa i de salut. L’atenció precoç: etapes de l’atenció i nivells d’intervenció.
 13. La condició social i evolutiva dels adolescents i joves. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Recursos adreçats a la població juvenil.
 14. L’infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d’estímuls socials. Línies principals d’intervenció amb la família i l’infant.
 15. El desemparament d’infants i adolescents. Concepte de tutela i de guarda. La tutela del menor d’edat. La guarda del menor d’edat. La tutela i guarda administrativa.
 16. La infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments. Factors de protecció i resiliència.
 17. El sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Regulació legal. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l’adolescència. Protocols d’actuació.
 18. La Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública: atenció a la infància i l’adolescència. Organismes de referència.
 19. La violència masclista. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l’àmbit familiar. Prevenció i intervenció educativa.
 20. El marc legal de l’atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. La promoció de l’erradicació de la violència masclista.
 21. L’envelliment de la població. La gent gran. L’atenció i orientació a la gent gran. La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.
 22. La Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública: atenció a persones grans amb dependència o risc social. Àrees d’actuació, estructura funcional, competencial i organitzacional. Serveis d’atenció: tipologia, característiques i funcions.
 23. El procés d’aprenentatge. Factors evolutius, intrapersonals i socioambientals del procés d’aprenentatge. Aspectes familiars, socials, econòmics, lingüístics i culturals.
 24. El sistema educatiu català. Marc legal i competencial. Etapes del sistema. Xarxa de centres educatius d’ensenyament a Catalunya. Programes de formació professional. L’educació d’adults.
 25. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu: necessitats educatives especials, altes capacitats, trastorns d’aprenentatge i de comunicació, incorporació tardana al sistema educatiu i situacions socioeconòmiques desafavorides. Absentisme. Abandonament escolar prematur.
 26. L’entrevista en el procés metodològic del treball social. Tècniques d’entrevista, concepte i característiques. Estudi del context: la institució, el professional i l’usuari. Finalitats de l’entrevista. Els límits i la derivació.
 27. La comunicació verbal i no verbal. L’escolta activa, l’empatia, l’assertivitat i el reforç positiu. La relació d’ajuda. Tècniques de contenció emocional.
 28. La mediació. Tècniques i metodologia. Mediació familiar. Mediació a les escoles. Mediació i reparació penal en l’àmbit de la justícia juvenil i de la jurisdicció ordinària.
 29. Els mètodes d’avaluació de la intervenció social. Els indicadors de qualitat aplicats a la intervenció des del treball social. L’avaluació. El seguiment dels plans d’intervenció social.
 30. La síndrome de l’esgotament professional. Característiques. Factors desencadenants. Efectes. Prevenció.
 31. Els infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. Especificitats de la intervenció professional des del treball social.
 32. L’abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d’abús sexual. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.
 33. Les mesures de protecció d’infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
 34. Les tècniques i els mètodes d’intervenció amb infants i adolescents en risc d’exclusió social i les seves famílies. Observació i diagnòstic. L’elaboració d’informes i la proposta d’actuacions. Elaboració i execució d’un pla d’intervenció i de millora personal i familiar. Avaluació de la intervenció.
 35. L’acolliment familiar i l’adopció. L’acolliment familiar simple. L’acolliment familiar preadoptiu. L’adopció. L’adopció nacional i l’adopció internacional. L’adopció d’infants amb necessitats especials.
 36. Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d’idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L’acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d’institucions col·laboradores.
 37. El menor en conflicte social. El menor amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes a l’ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: menors de 14 anys i menors de 18 anys. Mesures previstes al Codi civil. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 38. L’atenció residencial a la infància i l’adolescència en situació de risc social. Els centres residencials d’acció educativa, els centres residencials d’educació intensiva i els centres d’acolliment.
 39. El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l’adolescència: principals elements que l’han de compondre. El projecte d’atenció individualitzada: objectius i avaluació. Especificitats del treball social.
 40. L’atenció no residencial a la infància i l’adolescència en situació de risc social o de desemparament. La intervenció professional del treballador/a social en la valoració, actuació i atenció d’infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc. L’atenció als joves extutelats.
 41. El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Tipus de substàncies i efectes. Altres conductes addictives. La prevenció i l’assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 42. La delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. La predicció del risc.
 43. El concepte de delicte. Tipus de delicte. La justícia penal d’adults. Les penes i mesures penals d’adults. Les formes substitutives de les penes de presó, valoració i adequació, els informes socials i psicosocials. La jurisdicció de menors: les funcions de l’equip tècnic, l’assessorament tècnic i la mediació. L’execució de les mesures no privatives de llibertat i les funcions dels equips de medi obert en la justícia juvenil. L’execució de les mesures d’internament i les funcions, l’organització i l’encàrrec dels centres de justícia juvenil.
 44. L’atenció a la víctima del delicte. Regulació legal de l’atenció a la víctima del delicte. Objectius i metodologia de treball. La informació i l’assessorament en els àmbits judicial, psicològic i social. L’atenció integral a la víctima. L’atenció preventiva i pal·liativa de les possibles seqüeles. La coordinació amb els diferents agents.
 45. Les prestacions socials de caràcter econòmic, tant de la Generalitat de Catalunya com les provinents de la Seguretat Social. Plans d’actuació social i d’inversions en matèria d’assistència i serveis socials. Programes subvencionables en matèria de serveis socials. Pensions no contributives de la Seguretat Social. Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció.
 46. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L’atenció a la dependència: promoció de l’autonomia personal, prevenció de la dependència, assistència i suport a les famílies. La valoració de la dependència. El Pla individual d’atenció. El Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES).
 47. La discapacitat. Tipus de discapacitats. Avaluació dels factors familiars i socials. La capacitat intel·lectual límit, la malaltia mental, la discapacitat lleu, moderada o greu i/o profunda. Els trastorns de conducta.
 48. Els plans d’actuació per a l’atenció i la no-discriminació dels discapacitats. El reconeixement de la discapacitat. La valoració del grau de discapacitat. El reconeixement del grau de discapacitat. La inserció social i laboral de les persones amb discapacitat. L’accessibilitat.
 49. Els recursos públics institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials, i per a les persones amb malaltia mental.
 50. La intervenció en l’àmbit familiar i social de les persones grans amb necessitats. Drets de la persona gran. Maltractaments i abusos a les persones grans: detecció, avaluació i intervenció.
 51. Les residències de gent gran. Centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats. Objectius, característiques de la població atesa, funcionament, responsabilitats i recursos.
 52. El treball social amb les persones grans amb patologies geriàtriques, demències i dependència física.
 53. La capacitat. Capacitat jurídica. Capacitat d’obrar. La incapacitació. Tipus d’incapacitació. Valoració de la incapacitat. Procés de reconeixement de la incapacitació. Efectes de la incapacitació.
 54. El sistema educatiu. Centres educatius: organització i gestió de centres. Projecte educatiu de centre. Normes d’organització i funcionament dels centres. Estructures organitzatives: equips docents, comissió d’atenció a la diversitat i comissió social. Serveis educatius.
 55. L’educació inclusiva. Mesures i suports per a l’atenció a la diversitat en l’àmbit educatiu. L’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 56. La detecció i l’avaluació psicopedagògica de les necessitats específiques de suport educatiu. Els equips d’assessorament psicopedagògic. L’atenció a l’alumnat i les seves famílies.
 57. L’organització de l’atenció a la diversitat dins el centre educatiu i dins l’aula. Identificació, avaluació i intervenció social de les necessitats específiques de suport educatiu vinculades a l’entorn social i familiar. Especificitats metodològiques de la intervenció amb el centre educatiu i amb l’entorn.
 58. El maltractament entre iguals o assetjament escolar. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals. El ciberassetjament.
 59. El voluntariat: tipologia i àmbits d’actuació. Drets i deures de les persones voluntàries.
 60. El món de l’associacionisme. El treball de les associacions. La participació en el marc d’una associació. La col·laboració entre associacions i administracions. El suport de les administracions.
SKU: SKU020517 Categoría: Etiqueta:

Trabajador social Cataluña

temario preparado para afrontar esta convocatoria tan importante del año 2017 con los temas desarrollados.

Fase de oposición.

La fase de oposición está constituida por las pruebas que se indican a continuación:

a) Primera prueba. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consta de dos ejercicios de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio: consiste en responder un cuestionario de 80 preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre el contenido de la parte general del temario del cuerpo de diplomados de la Generalidad indicado en el anexo 2.

Segundo ejercicio: consiste en realizar ante miembros del tribunal y, en su caso, con los asesores especialistas que éste designe, un ejercicio de conocimientos de lengua catalana que consta de dos partes.

Primera: se evaluarán el dominio de la expresión escrita, mediante la redacción de un texto de 200 palabras como máximo, y los conocimientos practices de lengua, mediante cinco bloques de preguntas sobre aspectos lingüísticos relacionados con las funciones del cuerpo de diplomados, asistentes sociales.

Segunda: consiste en la lectura en voz alta de un texto y una conversación sobre temas generales de actualidad para evaluar la expresión oral.

b) Segunda prueba. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consta de dos ejercicios de carácter eliminatorio.

Primer ejercicio: consiste en desarrollar por escrito tres temas, un tema para cada uno de los tres bloques que se mencionan a continuación. Cada tema será elegido por el aspirante entre dos temas que el tribunal extraerá al azar de cada uno de los tres bloques siguientes: temas del 1 al 13; temas 14 a 27; temas del 28 al 44.

Segundo ejercicio: consiste en resolver por escrito un supuesto práctico, elegido por el opositor de entre los dos supuestos planteados por el tribunal, sobre materias objeto de todo el temario de la parte del programa de temas específicos referidos en el anexo 3.

c) Tercera prueba. Consta de dos ejercicios.

Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio para los aspirantes que no tengan la nacionalidad española.

El ejercicio consistirá en la realización de una redacción de 200 palabras, como mínimo, y en mantener una conversación con miembros del tribunal y, en su caso, con los asesores especialistas que éste designe.

Segundo ejercicio: de carácter voluntario. Acreditación de los conocimientos de la lengua extranjera elegida por el aspirante. El ejercicio consta de dos partes:

Primera: consiste en la realización de una traducción directa por escrito de un texto en el idioma escogido por el aspirante, sin utilización de diccionario.

Segunda: consiste en mantener una conversación en el idioma escogido por el aspirante.

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Convocatoria 2017: Trabajador social Cataluña”