2019: Educador social Cataluña

100

Ver lista de deseos

Descripción

Temario Educador social Cataluña

PART GENERAL

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.

1.   La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2.   Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

3.   L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L’organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d’administració.

4.   L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

5.   El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya.

6.   L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

a Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Temario Educador social Cataluña

7.   Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

8.   Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L’Administració pública. El dret administratiu.

9.   L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

10. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

11. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

12. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

13. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l’Administració i funció pública. L’Administració electrònica.

Temario Educador social Cataluña

14. La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

15. La gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.

16. Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

17. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

18. La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Temario Educador social Cataluña

19. Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

20. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

21. El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

22. Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

23. Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Temario Educador social Cataluña

24. Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

25. Polítiques institucionals: en matèria de millora de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l’Administració.

PART ESPECÍFICA COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT, EDUCADOR SOCIALS

L’educació social: aspectes genèrics de la professió

1.   Els serveis socials a Catalunya. La regulació del Sistema Català de Serveis Socials. Àrees d’actuació i planificació.

2.   L’educador/a social. Definició de funcions i àmbits d’actuació: de la prevenció al tractament.

3.   El paper de l’educador/a en l’acompanyament dels processos socialitzadors. Etapes del desenvolupament evolutiu de la persona.

Temario Educador social Cataluña

4.   La intervenció educativa individual, de grup i comunitària. Concepte i possibles instruments específics de cada modalitat.

5.   Diferències de rol i funcions dels educadors de l’àmbit d’infància, d’adults, de gent gran, de persones amb discapacitació i col•lectius de risc.

6.   Diferències conceptuals i pràctiques entre la prevenció, la compensació i la reinserció en l’exercici de la professió.

7.   L’abordatge del conflicte en la realitat educativa. El conflicte com a element de relació i el conflicte com a instrument educatiu.

8.   Els principis deontològics de la intervenció de l’educador/a social. Dilemes ètics i codi deontològic de la professió.

El procés metodològic

9.   Definició del procés metodològic de la professió d’educador/a social. Disseny de la intervenció educativa.

10. Els instruments específics de cada modalitat d’intervenció: projectes de centre, projectes educatius individuals, projectes comunitaris, reglaments de règim intern, programacions i memòries anuals.

Temario Educador social Cataluña

11. L’organització del centre o del servei on es desenvolupa la tasca de l’educador/a social. La intervenció educativa en el marc de l’equip multidisciplinar.

12. Eines metodològiques del treball individualitzat: l’orientació, l’acompanyament, la mediació i l’acció tutorial.

13. La importància de la vida quotidiana dels subjectes d’intervenció en el treball de l’educador.

14. Definició dels materials: d’observació, de registre, de programació, de seguiment i d’avaluació. Els informes específics de cada modalitat d’intervenció.

15. La coordinació amb altres professionals: treball en equip i treball en xarxa.

La intervenció comunitària i l’animació sociocultural

16. Finalitat, objectius, metodologia i pràctica de l’animació sociocultural.

17. L’educació a través del joc. Fonaments teòrics i instruments d’intervenció.

18. L’educació en el temps lliure: educació i lleure, educació cultural i comunicació intercultural.

19. L’educació per a adults. Models i àmbits de l’educació bàsica d’adults. Programes i pràctica educativa i materials didàctics.

20. La relació amb els iguals. La participació activa en el grup com a finalitat i metodologia.

21. La cooperació i el desenvolupament. Estratègies d’elaboració de projectes per al desenvolupament.

Temario Educador social Cataluña

22. El treball socioeducatiu amb persones immigrants: les aportacions positives de la immigració; els plans d’acollida; el procés de regularització; els drets i deures cívics; les polítiques de convivència, de consens i de participació social; el pla interdepartamental d’immigració.

La intervenció amb la gent gran

23. Concepte de vellesa i psicologia de la persona gran. Funcions educatives i relacions interpersonals. Mitjans i recursos. Models institucionals.

24. El treball de l’educador/a social: les necessitats funcionals, socials, clíniques, emocionals i cognitives. El manteniment, la rehabilitació i la substitució.

25. Tècniques d’intervenció (I). La psicoestimulació. Especial referència al Programa d’animació geriàtrica estimulativa sistematitzada i al Programa per a gent gran discapacitada.

26. Tècniques d’intervenció (II). La motivació de les persones grans. Tècniques motivacionals. Especial referència a la reminiscència i als grup de conversa.

Intervenció amb persones amb discapacitat

27. Concepte i tipus de discapacitat: els principis de normalització i d’integració.

Temario Educador social Cataluña

28. L’educador/a social en l’àmbit de les discapacitats. Principals metodologies i programes d’intervenció.

29. L’especificitat de recursos educatius segons les persones amb discapacitats: els centres d’atenció de disminuïts, els equips de valoració i orientació, els centres diürns i els programes residencials.

La intervenció per a la prevenció i tractament de les toxicomanies

30. La intervenció de l’educador/a social en programes de tractament. En la reducció de danys: especial referència als programes d’intercanvi de xeringues; substitutius: especial referència als programes de manteniment amb metadona; lliures de droga; de prevenció i tractament de recaigudes.

31. L’especificitat dels recursos educatius segons els objectius terapèutics en el tractament de les toxicomanies: unitats hospitalàries específiques, centres d’assistència i seguiment, comunitats terapèutiques, centres d’activitats, hospitals de dia, grups d’autoajut i centres penitenciaris. La intervenció amb infància i l’adolescència en alt risc social

32. Models d’educació familiar i funcions bàsiques de la família. Relació i rols parentals.

33. Concepte de risc social, desprotecció infantil i maltractament infantil. Factors de risc social. Tipologies de maltractament i tipus d’indicadors de detecció.

34. Conseqüències del maltractament infantil. Mecanismes d’adaptació a aquestes situacions. Trastorns associats. Característiques dels nois/noies amb necessitats socioemocionals.

35. Normativa vigent en matèria de protecció a la infància i a l’adolescència. La tutela i la guarda: concepte, exercici i diferències.

Temario Educador social Cataluña

36. Mesures administratives de protecció a la infància i l’adolescència. Enumeració i contingut.

37. La separació d’un infant-adolescent del nucli familiar. Fases del procés d’adaptació a un nou entorn educatiu.

38. La intervenció educativa amb les famílies: assessorament en habilitats parentals i mediació familiar.

39. Intervencions específiques en infància i adolescència desemparada: programa d’atenció a famílies col•laboradores, actuacions davant trastorns de salut mental, treball amb joves davant la maternitat i l’embaràs, programes davant la majoria d’edat.

La intervenció en la justícia juvenil

40. Normativa vigent en matèria de responsabilitat penal dels menors i joves. Principis generals.

41. Mesures privatives de llibertat i mesures no privatives de llibertat. Enumeració i contingut. Modificació, suspensió i substitució.

42. Les mesures d’internament: períodes, durada i règims.

43. Els programes d’intervenció general. Els programes formatius en els centres educatius.

44. Les mesures no privatives de llibertat (I). L’execució de les mesures de medi obert. Objectius i elements específics.

Temario Educador social Cataluña

45. Les mesures no privatives de llibertat (II). Modalitats especifiques de la mesura de llibertat vigilada.

La intervenció en l’àmbit penitenciari

46. Legislació en matèria de serveis penitenciaris. Les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

47. Els sistemes de tractament en l’àmbit penitenciari. El treball de la motivació en l’entorn penitenciari: especial referència al sistema d’avaluació i motivació continuada.

48. El treball de l’educador/a social en els diferents espais penitenciaris i segons el grau de tractament de l’intern.

49. El paper de l’educador/a social en els programes de formació no reglada: ocupacional, d’inserció laboral i ocupacional, de competència psicosocial, de desenvolupament d’habilitats de relacions interpersonals, d’animació sociocultural, fisicoesportives, preparació de sortides i de sortides programades.

50. La intervenció de l’educador/a social en programes de tractament específics: per a persones amb delictes sexuals i amb delictes violents, per a mares, per a interns amb risc de suïcidi i amb problemes de toxicomania.

 

TEMA DE MUESTRA

Tema 18 La educación en el tiempo libre
Temario Educador social Cataluña
2019: Educador social Cataluña
100