Educador Social: Educador Social Ayuntamiento Valencia

140

Descripción

Educador Social Ayuntamiento de Valencia

Educador Social Ayuntamiento de Valencia

ANNEX I
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals
dels espanyols. La seua protecció. El recurs d’empara. El Defensor del Poble.
Tema 2. La Corona en la Constitució espanyola. Les Corts Generals. El Tribunal
Constitucional.
Tema 3. El Govern i l’Administració, Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El
poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial.
Tema 4. Organització territorial de l’Estat. Els estatuts d’autonomia. El seu significat.
Especial referència a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: principis generals i la
seua organització.
Tema 5. Fonts del dret públic. La llei: concepte, caràcters, classes. Normes del Govern amb
força de llei. El reglament: les seues classes. Altres fonts del dret administratiu. Els tractats
internacionals.

Tema 6. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Fases del
procediment administratiu. Terminació del procediment: el règim del silenci administratiu. El
desistiment, la renúncia, la caducitat. L’execució forçosa dels actes administratius. Els recursos
administratius. Classes: recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs
contenciós administratiu.
Tema 7. Règim local espanyol. Principis constitucionals. La província en el règim local.
Organització provincial. Competències.

Tema 8. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Consideració
especial del veí. Informació i participació ciutadana. Organització municipal. Competències.
Municipis de gran població.
Tema 9. Personal al servici de l’Administració local. La funció pública local i la seua
organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Carrera administrativa i retribucions.
Incompatibilitats. Règim disciplinari.
Tema 10. Els contractes en les administracions locals: principis generals i especialitats en
relació amb el règim general de la contractació de les administracions públiques. Les atribucions
dels òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació. Extinció dels contractes,
garanties i responsabilitat.
Tema 11. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa en
l’activitat privada. El servici públic en l’esfera local.

Educador Social Ayuntamiento de Valencia

Tema 12. La Llei de prevenció de riscos laborals.
Tema 13. Marc normatiu en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció
integral contra la violència de gènere. Pla d’igualtat per a empleades i empleats de l’Ajuntament
de València.
Tema 14. Benestar social i servicis socials. Conceptes. Procés històric i estat actual. El
sistema públic de servicis socials. Referències conceptuals i xarxes d’actuació.
Tema 15. El Pla concertat de prestacions bàsiques a servicis socials.
Tema 16. La regulació jurídica dels servicis socials en l’àmbit estatal i de la Comunitat
Valenciana. Competències. Objectius. Àmbit d’aplicació.
Tema 17. La regulació jurídica dels servicis socials en l’àmbit estatal i de la Comunitat
Valenciana. Titulars de dret. Principis generals d’actuació. Classificació dels servicis socials.
Tema 18. Els servicis socials generals. Conceptes. Tipus i característiques.
Tema 19. Els servicis socials especialitzats. Conceptes. Tipus i característiques.

Tema 20. Els centres municipals de servicis socials (CMSS) de l’Ajuntament de València:
estructura, objectius i funcionament.
Tema 21. El Sistema d’Informació d’Usuaris de Servicis Socials (SIUSS).
Tema 22. Conceptes d’educació, educació social i integració social. Característiques del
fenomen educatiu. Funcions bàsiques de l’educació en el camp de la intervenció social.
Tema 23. El projecte socioeducatiu com a eix de la intervenció de l’educador/a. Disseny i
implementació de projectes educatius.
Tema 24. L’observació educativa en la recollida de dades. L’observació com a mètode
avaluatiu.
Tema 25. L’entrevista en la relació educativa i d’ajuda: pautes, criteris i condicions per a
afavorir el canvi i l’aprenentatge.

Tema 26. Els informes educatius. Tipus d’informes, estructura i objectius.
Tema 27. L’educador/a social en l’equip multiprofessional i interprofessional. La
interdisciplinarietat com a marc per a un treball educatiu. Relació i coordinació amb altres
professionals.
Tema 28. La dinàmica de grups en la intervenció socioeducativa. Models de grup més
comú en l’àmbit de l’acció social.
Tema 29. L’acció comunitària des dels servicis socials generals. Principis i estratègies.
Tema 30. Investigació social. Organització de la investigació social. Etapes generals del
procés d’investigació.
Tema 31. L’acció social voluntària. El voluntariat. Iniciativa social i servicis socials. El
tercer sector.

Tema 32. El Consell Municipal d’Acció Social.
Tema 33. La protecció de la infància i l’adolescència. Normativa estatal i autonòmica.
Competència de les entitats locals. Prevenció de la marginació infantil.
Tema 34. Actuacions dels servicis socials en el sector de família, menors i joventut: el
programa de protecció de menors a l’Ajuntament de València. Recursos municipals dirigits a
menors i joves.

Tema 35. Intervencions socioeducatives per a la prevenció de les situacions de
desprotecció social. Tipus de prevenció. Característiques generals dels programes de prevenció.
Tema 36. La intervenció socioeducativa en la violència intrafamiliar. Conceptualització i
models explicatius. Plans, programes i recursos per a les víctimes i menors a la Comunitat
Valenciana.
Tema 37. La família com a espai d’intervenció social. La intervenció de l’educador/a social
en la família.

Educador Social Ayuntamiento de Valencia

Tema 38. L’acollida familiar i l’adopció dins del projecte d’intervenció familiar.
Tema 39. Els punts de trobada familiar a l’Ajuntament de València. Descripció,
organització i objectius.
Tema 40. Els servicis especialitzats d’atenció a la família i la infància (SEAFI).
Descripció, organització i objectius.
Tema 41. El Centre de Dia de Joves de l’Ajuntament de València. Descripció, organització
i objectius.
Tema 42. L’exclusió social a la infància i l’adolescència. Definició, característiques i
factors de risc.
Tema 43. L’absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització.
Competències municipals. Protocols d’actuació. El paper dels servicis socials municipals.
Tema 44. El conflicte i l’agressió: problemes de conducta en la infància i adolescència. La
socialització com a factor important en l’adquisició de conductes agressives. La gestió de
conflictes. El procés de mediació i les seues tècniques.

Tema 45. La responsabilitat penal dels i de les menors. Mesures judicials i criteris
d’actuació.
Tema 46. La intervenció socioeducativa amb menors amb trastorns mentals. Objectius.
Recursos. El suport a la família.
Tema 47. La intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat intel·lectual.
Objectius. Recursos.
Tema 48. La intervenció de l’educador/a social dels servicis socials bàsics en relació amb
l’àmbit escolar del municipi. Especial atenció a l’assetjament escolar.

Tema 49. La intervenció de l’educador/a social dels servicis socials bàsics en relació amb
l’àmbit de l’animació sociocultural i juvenil al municipi.
Tema 50. Oferta de recursos socials a la ciutat de València. Criteris generals d’organització
de la informació.
Tema 51. Igualtat de gènere i no-discriminació entre la població adolescent i jove; impacte
de la violència de gènere. Programes i accions preventius.
Tema 52. Programes i servicis municipals d’atenció a les dones. El Consell Municipal de
les Dones i per la Igualtat: el seu reglament.

Tema 53. El desenvolupament precoç de 0 a 6 anys. La importància de la fase d’afecció.
La formació del vincle afectiu. Conseqüències de la privació afectiva en esta etapa.
Tema 54. Ús, abús i drogodependència en la joventut. Factors que hi influïxen i trastorns
relacionats. Programes i accions de caràcter preventiu i rehabilitador.
Tema 55. El desenvolupament i l’aplicació de la qualitat a les administracions públiques; la
seua regulació jurídica en l’àmbit estatal i de la Comunitat Valenciana. El concepte de qualitat en
els servicis socials municipals. El pla de qualitat dels centres municipals de servicis socials de
l’Ajuntament de València: objectius en vigor.
Tema 56. El Servici d’Atenció a les Urgències Socials (SAUS) a l’Ajuntament de
València.

Educador Social Ayuntamiento de Valencia

Tema 57. Fases de la dinàmica de grups en l’acció social.
Tema 58. La família: concepte i funció. Funcions i vincles parentals. Models i nous models
de famílies.
Tema 59. Principis generals de la dinàmica de grups. Factors que hi intervenen.
Tema 60. L’avaluació del projecte socioeducatiu. Concepte, característiques i indicadors
d’avaluació.

oposiciones educador social ayuntamiento Valencia
Educador Social: Educador Social Ayuntamiento Valencia
140